Tuấn Luật sư

Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) như sau:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1.   Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..................................................................            

2.   Mã số thuế: ...................................................................................................................

3.   Quốc tịch: .....................................................................................................................

4.   Địa chỉ:..........................................................................................................................

5.   Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................  

6.   Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính.........................................

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1.   Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

2.   Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

3.   Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ............................................................

4.   Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

5.   Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .................................................................

6.   Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: ........................................................................................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7.   Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác:            □  Số tiền:......................................................

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

      Tiền mặt      □   hoặc chuyển khoản      □   Số tiền:.....................................................

      Vào tài khoản số: ........................................................................................................

      Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

P. Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí