1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Mẫu Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính như sau:

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ

  ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

  Kính gửi: Cục Thuế (Chi cục Thuế)……………………………………………....................

  1. Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

  2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………….........

  3. Số CMND/hộ chiếu :................................... Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:……

  4. Địa chỉ thường trú:……………………………..……………………………………………

  Tôi đăng ký nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 20% cho năm …….

   

  Ngày …… tháng …… năm ...……

  CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169