Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

  • 14/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung Công văn hủy dấu pháp nhân đối với các trường hợp thay đổi con dấu doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH......

  -------------------

  Số:     2012/CV

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------o0o------

   

  Địa danh, ngày ... tháng ... năm

  Kính gửi: Công an tỉnh/thành phố ....

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY .....

  Mã số doanh nghiệp: ......do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày ............. Cấp đăng ký thay đổi lần 01 ngày    /     /2012

  Địa chỉ trụ sở chính: .............

  2. Người đại diện theo pháp luật:

  Họ và tên:             Giới tính: Nữ

  Ngày sinh:               Dân tộc: Kinh                  Quốc tịch: Việt nam

  CMND số:                Cấp ngày:                       Nơi cấp:

  Hộ khẩu thường trú:

  Chỗ ở hiện tại:

  Chức danh: Giám đốc

  Xin trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

  Hiện nay, doanh nghiệp đã được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ ....

  Vì vậy, doanh nghiệp làm công văn này kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được hủy con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty để Công ty làm thủ tục xin cấp đổi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an ...........theo đúng quy định của pháp luật.

  Doanh nghiệp xin trân trọng cảm ơn!

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Giám đốc

   

  TRỊNH THỊ A

    Hotline: 1900.6169