Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn và cung cấp Mẫu Công văn giải thể gửi Chi cục thuế nhằm mục đích chốt thuế và đóng cửa mã số thuế, công văn giải thể gửi Sở kế hoạch ĐT như sau:

  CÔNG TY .......

  -----------

   

  Số:     /CV/20......

  V/v: Giải thể doanh nghiệp

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------*****---------

   

                     Hà Nội, ngày  ...... tháng ...... năm 20.....

  Kính gửi: Chi cục thuế ....................................................................

  Công ty ........................được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số ....................., do Sở Kế hoạch và Đầu tư .............cấp ngày........, tháng......, năm..................................

  Mã số thuế: ........................................................................................................

  Trụ sở chính: ......................................................................................................

  Ngành nghề kinh doanh: ....................................................................................

  Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ..........................................

  ...........................................................................................................................

  Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty .............................. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

  Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nơi nhận:

  -         Cục thuế tp Hà Nội

  -         Chi cục thuế ……….

  -         Sở kế hoạch và đầu tư ………..

  -         LưuVP

  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Giám đốc

   

   

   

  NGUYỄN VĂN A

    Hotline: 1900.6169