Tuấn Luật sư

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động dự án

Báo cáo tình hình hoạt động dự án - Nội dung báo cáo dành cho doanh nghiệp nước ngoài, các dự án đầu tư có vốn nước ngoài và dự án trong nước được thực hiện theo mẫu sau đây:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN:

CÔNG TY ..................

(Lập ngày ___ tháng ___ năm ___)

  Đơn vị nhận báo cáo dự án:

- Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội

Nhà đầu tư gồm các cá nhân có tên sau đây:

1.  Ông .............................................................................

Ngày sinh               : .......................................................                    Quốc tịch : ......................................................

Hộ chiếu số            : ......................................................                        Nơi cấp: ......................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại        :......................................................................................................................................................

2.  Công ty ......................................................................

DKKD số                : .......................................................                   Nơi cấp : : ......................................................

Đại diện                 : .......................................................                    Hộ chiếu số: : ...............................................

Địa chỉ                    : ....................................................................................................................................................

3.  Ông ............................................................................

Ngày sinh               : .......................................................                    Quốc tịch : ......................................................

Hộ chiếu số            : ......................................................                        Nơi cấp: ......................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại        :......................................................................................................................................................

 

NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

THỰC HIỆN

I. Vấn đề vốn:


1. Vốn điều lệ: …………..

USD

Đến thời điểm hiện tại vốn điều lệ đã được góp đủ bằng tiền mặt.

2. Vốn đầu tư: 300.000

USD

+   Vốn góp: .............. USD;

+   Vốn vay để thực hiện dự án: ............

+    Máy móc, thiết bị: .............

II. Vấn đề lao động:

Đã thực hiện việc tuyển dụng lao động

III. Tiến độ thực hiện:

Dự án đã được triển khai. (đã hoạt động sản xuất kinh doanh).

Nhà đầu tư cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm ___

- Sở KH& ĐT TP Hà Nội

- Lưu vp CT.
 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc

 

ABC

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí