Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  TÊN DOANH NGHIỆP                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỐ:         /BC                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

  VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HOÀ

   

  Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh

  Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

  THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

  1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):..............................................................................

  Giấy chứng nhận đầu tư số ............do..............cấp ngày......tháng........năm............................

  Giấy phép kinh doanh (nếu có) số............do..............cấp ngày......tháng........năm.................

  Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

  Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

  Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/  quận, huyện/ tỉnh, thành phố)

  Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có).............................

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Họ và tên:.................................Nam/Nữ:...........................................Quốc tịch.............................

  Chức danh:.......................................................................................................................................

  I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU NĂM 2011

  STT

  Tên hàng/nhóm hàng

  Kim ngạch (USD)

  Tỷ trọng so với tổng sản lượng thu mua

  Ghi chú

  1

  Hàng nông sản:

  -          Cà phê

  -          Hạt tiêu

  -          ...........

  2

  Hàng công nghiệp

  ....

  ......

  Tổng cộng

  II/ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU VÀ QUYỀN PHÂN PHỐI NĂM 2011

  STT

  Tên hàng/nhóm hàng

  Kim ngạch (USD)

  Ghi chú

  1

  Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng

  2

  Nguyên liệu cho sản xuất

  3

  Vật tư xây dựng

  4

  Hàng tiêu dùng

  ....

  .......

  Tổng cộng

  III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÂN PHỐI BÁN LẺ GẮN VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ (KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN HẾT NĂM 2011)

  STT

  Tên cơ sở bán lẻ

  Doanh thu (VNĐ)

  Ghi chú

  1

  Cơ sở bán lẻ thứ nhất (số 1)

  2

  Cơ sở bán lẻ số 2

  ....

  .....

  Tổng cộng

  IV/ TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU (Kể từ khi thành lập đến hết năm 2011) (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp được cấp phép thực hiện nhiều mục tiêu hoạt động trong đó có bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa)

  Tên hoạt động

  Nội dung

  Mặt hàng

  (Kim ngạch (USD)

  Xuất khẩu

  Xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất

  Xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp mua trong nước

  Tổng cộng

  Nhập khẩu

  Nhập khẩu hàng hóa cho hạot động gia công, sản xuất của doanh nghiệp

  Nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và quyền phân phối

  Tổng cộng

  V/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Kể từ khi thành lập đến hết năm 2011)

  STT

  Các chỉ tiêu

  Kết quả (VNĐ)

  I. Doanh thu

  1

  Tổng doanh thu

  2

  Doanh thu từ hoạt động mua bán hàng hoá

  Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

                ......, ngày...... tháng....... năm.......

                                                                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bài viết nổi bật

    Hotline: 1900.6169