Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài bao gồm các nội dung về VPĐD, nhân sự, lao động và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

  Mẫu BC-1. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện

                                                                          Địa điểm, ngày… tháng …năm…


  BÁO  CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  (Năm ..... )

                           Kính gửi: Sở Công Thương ......................................................................................................

  Văn phòng đại diện (ghi rõ tên theo Giấy phép) xin báo cáo hoạt động của chúng tôi trong thời gian từ ngày….tháng….năm đến ngày…tháng….năm..., với nội dung cụ thể như sau:

  I. Văn phòng đại diện:

  Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm theo tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép)

  .........................................................................................................................................................................................................................

  Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  (ghi bằng chữ in hoa theo tên giao dịch bằng tiếng Anh trong Giấy phép) .........................................................................................................................................................................................................................

  Tên viết tắt: (nếu có)………………………………..................................................................................................................................

  Do……………………………………cấp ngày....... tháng… năm……..................................................................................................

  Thời hạn hoạt động: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm..........................................................................................

  Địa chỉ trụ sở Văn phòngđại diện: (ghi theo Giấy phép)....................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………..Fax:……………………................................................................................................................

  Email: ………………………………..…(nếu có)

  Số tài khoản ngoại tệ tại Việt Nam:……….tại Ngân hàng: (nếu có)….............................................................................................

  Số tài khoản tiền Việt Nam:………………tại Ngân hàng: …………..................................................................................................

  II. Nhân sự của Văn phòng đại diện 

  1. Người đứng đầu Văn phòng đại diện

  Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………...Giới tính:...............................

  Quốc tịch: …………………………………………………..............................................

  Hộ chiếu/chứng minh nhân dân số:.............................................................................

  Do: ……………………….cấp ngày:…tháng……năm……...tại.................................

  Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam):………………………………………......…….............

  2. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện

  - Lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người);

  - Lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện: (ghi rõ họ và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, chức danh tại Văn phòng đại diện của từng người)

  3. Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):

  - Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện (nếu có)

  - Thay đổi số lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

  - Thay đổi số lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện: (nếu có)

  4. Tình hình thực hiện chế độ đối với người lao động làm việc tại Văn phòng đại diện: lương, thưởng, bảo hiểm, các hoạt động khác...

  III. Hoạt động của Văn phòng đại diện

  1. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể theo Giấy phép):

  2. Tình hình hoạt động thực tế trong năm:

  STT

  Nội dung hoạt động

  Đối tác

   Việt Nam

  Mặt hàng

  Giá trị (USD)

  Dự báo năm tiếp theo

  Thị trường

  (nước)

  Ghi chú

  Ký kết

  Thực hiện

  A

  1

  Xúc tiến hợp đồng xuất khẩu

       
                   

  B

                 

  1

  Xúc tiến hợp đồng nhập khẩu

     

  C

                 

  1

  Xúc tiến đặt gia công hai chiều

     
                   

  D

                 

  Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

                ......, ngày...... tháng....... năm.......

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

    Hotline: 1900.6169