Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán bao gồm các thông tin về đơn vị báo cáo, nhân sự, vốn, cổ phần, tình hình hoạt động và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

   

  mau-bao-cao-hang-nam-cua-cong-ty-chung-khoan-jpg-09032013015359-U1.jpg

  Tư vấn quy định về báo cáo hàng năm của công ty chứng khoán

  ---------------------------------

   

  MẪU BÁO CÁO NĂM CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 210 /2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

  Tên công ty chứng khoán

  Số:........(số công văn)

  V/v báo cáo hoạt động kinh doanh  năm...

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......., ngày........tháng........năm ........

   

  Kính gửi:Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  I. Tổ chức và nhân sự công ty trong năm

  1.Tổ chức công ty:

  a)         Mạng lưới:

  TT

  Mạng lưới

  Tên gọi

  Địa chỉ

  1

  Trụ sở chính

  2

  Chi nhánh

  -          Chi nhánh 1:

  -          Chi nhánh 2:

  -          ....................:

  3

  Phòng giao dịch:

  -          Phòng giao dịch 1

  -          Phòng giao dịch 2

  -          Phòng giao dịch ...

  4

  Văn phòng đại diện

  -          Văn phòng đại diện 1

  -          Văn phòng đại diện....

  Ghi chú: thông tin của bảng trên là thông tin tại thời điểm báo cáo

  b)         Các thay đổi về tổ chức liên quan trong năm:

  - Triển khai mở hoặc đóng  các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Liệt kê chi tiết);

  - Thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Liệt kê chi tiết);

  - Thay đổi tên gọi, nghiệp vụ Công ty, chi nhánh, phòng giao dịch (Liệt kê chi tiết);

  - Thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty;

  2. Tình hình nhân sựcông ty

  a)      Tình hình nhân sự quản lý:

   

  Đối tượng

  Họ và tên/Chức danh đầu kỳ

  Họ và tên/Chức danh cuối kỳ

  Ngày thay đổi

  Lí do thay đổi

   Thành viên HĐQT/ HĐTV/Chủ tịch công ty

   Thành viên Ban giám đốc

   Thành viên Ban kiểm soát

  b)    Về người làm việc trong công ty:

  Đối tượng

  (Liệt kê đầy đủ họ tên đối với người có CCHN tại thời điểm cuối kỳ)

  Số lượng người có CCHN/ tổng số người làm việc tại thời điểm đầu năm

  Số lượng người có CCHN thôi làm việc cho công ty trong năm

  Số lượng người có CCHN tuyển mới trong năm

  Số lượng người có CCHN/tổng số người làm việc tại thời điểm cuối năm

  Số CCHN của người có CCHN cuối năm

  Ban Giám đốc

  Bộ phận môi giới

  Bộ phận tự doanh

  Bộ phận bảo lãnh phát hành

  Bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán

  Bộ phận khác

  Tổng số

  *Ghi chú: số liệu của bảng này là số liệu của toàn công  ty (bao gồm tất cả các địa điểm kinh doanh của công ty).

  II. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán*;

  TT

  Họ và tên (cá nhân)/

  Tên công ty (pháp nhân)

  Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD

  Ngày cấp

  Số lượng cổ phần/phần vốn góp

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ

  Tăng/giảm

  * Công ty chứng khoán một thành viên không phải báo cáo mục này.

  III. Vốn điều lệ và các chỉ tiêu an toàn tài chính trong năm báo cáo

  1.   Báo cáo cụ thể về các đợt tăng, giảm vốn điều lệ trong năm;

  2.   Báo cáo về tình hình đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng trong năm;

  3.   Báo cáo về tình hình thay đổi nắm giữ cổ phiếu quỹ trong năm;

  4.   Các chỉ tiêu an toàn tài chính khác;

  IV. Cơ sở vật chất trong năm báo cáo

  Báo cáo cụ thể những thay đổi nâng cấp về cơ sở vật chất kỹ thuật trong năm bao gồm:

  - Mở rộng diện tích trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch (Liệt kê chi tiết);

  - Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thuộc phần cứng (Giá trị đầu tư);

  - Đầu tư nâng cấp phần mềm cho các hệ thống (Giá trị đầu tư);

  - Đầu tư kho két cho lưu trữ hồ sơ, chứng từ (Giá trị đầu tư);

  - Các đầu tư cơ sở vật chất khác.

  V. Hoạt động của công ty chứng khoán trong năm báo cáo

  1. Hoạt động môi giới chứng khoán

  1.1. Số lượng tài khoản và số dư tiền gửi

  a) Số lượng tài khoản:

  Loại khách hàng

  Đầu năm

  Phát sinh trongnăm

  Cuối năm

  Số lượng tài khoản có giao dịch trong năm

  Tăng

  Giảm

  Trong nước

  Cá nhân

  Tổ chức

   

   

   

  Nước ngoài

  Cá nhân

   

   

   

   

  Tổ chức

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

  b) Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng:

  đơn vị: triệu đồng

  Loại khách hàng

  Dư đầu năm

  Phát sinh trong năm

  Dư cuối năm

  Trong nước

  Cá nhân

  Tổ chức

  Nước ngoài

  Cá nhân

  Tổ chức

  Tổng

             

   

   

   

  1.2. Ủy thác giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

  Loại khách hàng

  Đầu năm

  Phát sinh trong năm

  Cuối năm

  Giá trị ủy thác (triệu đồng)

  Phí ủy thác thu được trong năm

  Tăng

  Giảm

  Trong nước

  Nước ngoài

  Tổng

  1.3. Tình hình giao dịch chứng khoán trong năm

    a)   Tình hình giao dịch chứng khoán niêm yết

  Chứng khoán

  Tổng khối lượng chứng khoán mua trong năm

  Tổng khối lượng chứng khoán bán trong năm

  Tổng giá trị mua trong năm

  Tổng giá trị bán trong  năm

  1. Cổ phiếu

  Trong nước

  Nước ngoài

  2. Trái phiếu

  Trong nước

  Nước ngoài

  3. Chứng chỉ quỹ

  Trong nước

  Nước ngoài

  4. Chứng khoán khác

  Trong nước

  Nước ngoài

  Tổng:

   

   

   

   

  b)   Môi giới chứng khoán chưa niêm yết

  Chứng khoán

  Tổng khối lượng chứng khoán mua trong năm

  Tổng khối lượng chứng khoán bán trong năm

  Tổng giá trị mua trong năm

  Tổng giá trị bán trong  năm

  1. Cổ phiếu

  2. Trái phiếu

  3. Chứng chỉ quỹ

  4. Chứng khoán khác

  Tổng:

   

   

   

   

  1.4. Tổng phí môi giới thu được trong năm hoạt động:

  TT

  Phí môi giới

  Đơn vị tính (đồng)

  1

  Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Tp. HCM

  2

  Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Tp. Hà Nội

  3

  Từ giao dịch chứng khoán khác:

  Cộng

  1.5. Tình hình sửa lỗi giao dịch môi giới:

  - Tổng số lỗi giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và tình hình khắc phục lỗi;

  - Tổng số lỗi giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tình hình khắc phục lỗi.

  2. Hoạt động tự doanh chứng khoán

  Loại CK

  Số dư đầu năm

  Tổng mua trong năm

  Tổng bán trong năm

  Dư cuối năm

  KL

  GT

  KL

  GT

  GT

  KL

  KL

  GT

  CK niêm yết

  1. Cổ phiếu

  2. Trái phiếu

  3. CCQ

  4. CK khác

  CK chưa niêm yết

  1. Cổ phiếu

  2. Trái phiếu

  3. CCQ

  4. CK khác

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Giá trị tính theo giá giao dịch.

  3. Tình hình đầu tư

  STT

  Tên tổ chức nhận đầu tư

  Giá trị đầu tư

  (đồng)

  Tổng số vốn góp của tổ chức nhận đầu tư

  (đồng)

  Tỷ lệ

  (%)

  Tổng giá trị tài sản tại thời điểm cuối năm

  (đồng)

  Tỷ lệ đầu tư so với tổng giá trị tài sản

  (%)

  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)=(3)/(4)

  (6)

  (7)=(3)/(6)

  (8)

  Công ty....

  4. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

  TT

  Tên tổ chức phát hành

  Loại chứng khoán bảo lãnh

  Hình thức bảo lãnh

  Khối lượng bảo lãnh

  Giá bảo lãnh

  Tổng giá trị bảo lãnh

  Thời gian bảo lãnh

  (từ .... đến....)

  Phí bảo lãnh

  5. Các hoạt động tư vấn và các hoạt động khác:

  Loại hoạt động

  Số hợp đồng đã ký đầu năm

  Số hợp đồng đã thanh lý trong năm

  Số hợp đồng ký mới trong năm

  Số hợp đồng còn hiệu lực cuồi năm

  Phí thu được trong năm

  I. Tư vấn đầu tư chứng khoán

  II. Tư vấn tài chính

  1. Tư vấn ..

  2. Tư vấn ..

  III. Dịch vụ khác:

  1. .....

  2. .....

  I.              Báo cáo hoạt động giám sát tuân thủ

  TT

  Nội dung báo cáo

  Số lần vi phạm trong năm

  Hình thức xử lý

  Ghi chú

  I

  Vi phạm quy định về số lượng người hành nghề chứng khoán

  II

  Về tài chính

  1

  Không tuân thủ hạn mức vay

  2

  Không tuân thủ hạn chế đầu tư

  III

  Vi phạm chế độ công bố thông tin

  1

  Chậm công bố thông tin

  2

  Không công bố thông tin

  IV

  Vi phạm chế độ báo cáo

  1

  Nộp chậm báo cáo

  2

  Không nộp báo cáo

  V

  Về hoạt động giám sát tuân thủ

  1

  Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

  2

  Thực hiện các văn bản của UBCKNN

  2

  Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, Chủ sở hữu

  3

  Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty

  4

  Thực hiện các Quyết định của Giám đốc/Tổng Giám đốc

  5

  Thực hiện Hợp đồng ký kết với các đối tác

  II.            Chỉ tiêu an toàn tài chính:

  TT

  Chỉ tiêu

  Giá trị

  Tỷ lệ

  1

  Vốn điều lệ (đồng)

  (2)/(1)*100

  2

  Lãi (Lỗ) lũy kế (đồng)

  3

  Tài sản cố định (đồng)

  (3)/(1)*100

  4

  Cổ phiếu quỹ (cổ phiếu)

  (4)/(5)*100

  5

  Cổ phiếu phổ phông (cổ phiếu)

  6

  Tổng nợ (đồng)

  (6)/(7)

  7

  Vốn chủ sở hữu (đồng)

  8

  Nợ ngắn hạn (đồng)

  (8)/(9)

  9

  Tài sản ngắn hạn (đồng)

  10

  Tỷ lệ vốn khả dụng (%)

  VIII. Kiến nghị với các cơ quan quản lý

  Người lập báo cáo

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Kiểm soát

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (Tổng) Giám đốc

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

    Hotline: 1900.6169