Tuấn Luật sư

Mẫu Báo cáo của thương nhân mua hàng nhập khẩu

Báo cáo của thương nhân mua hàng nhập khẩu - Áp dụng cho thương nhân Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài báo cáo hoạt động hoạt động nhập khẩu và kinh doanh trong kỳ theo mẫu sau

mau-bao-cao-ve-hang-nhap-khau-jpg-29032013014700-U1.jpg

Quy định về Báo cáo hoạt động nhập khẩu của thương nhân

 

CÔNG TY ....

SỐ: ........ /BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

BÁO CÁO THƯƠNG NHÂN MUA HÀNG NHẬP KHẨU

 Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

 I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU

1. Tên doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu: ..........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số /Giấy phép đầu tư  số: .........................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................................................................................

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……Website (nếu có)................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu:

Họ và tên          : ……………............                                       Nam/Nữ: Nam

Chức danh      : Tổng Giám đốc

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: …………..                Ngày cấp: ………….…….....................................................................

Cơ quan cấp    : ……………………………………………………………….......………....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………….......……...................................................................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................................................................................

II/ THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN MUA HÀNG NHẬP KHẨU

STT

TÊN THƯƠNG NHÂN[1]

SỐ GIẤY PHÉP[2]

MÃ SỐ THUẾ[3]

MẶT HÀNG[4]

  01

Công ty TNHH A

............

..............

................

02

Công ty Cổ phần B

............

..............

................

 

03

.............

............

..............

................

 

04

..............

............

..............

................

Công ty cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này./.

                                            Địa danh, ngày...... tháng 03  năm 2013

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                   

                                                                                                                                                                          Tổng Giám đốc

 

[1] Ghi tên thương nhân mua hàng nhập khẩu.

[2] Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh  doanh (đối với doanh nghiệp trong nước); ghi số Giấy chứng nhận đầu tư hoặc số Giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp FDI).

[3] Ghi mã số thuế của thương nhân mua hàng nhập khẩu.

[4] Ghi tên nhóm hàng hoá thương nhân mua hàng nhập khẩu mua của doanh nghiệp FDI . Mỗi nhóm hàng hoá tương đương với một chương của Biểu thuế nhập khẩu.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí