1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu - Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

   

  Mẫu số: 01-2/ĐNHT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

  BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU

  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

  [01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

  [02] Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………

  [03] Mã số thuế:

   

  [04] Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..

  [05] Mã số thuế:

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  Số TT

  Loại

  xăng dầu

  xuất khẩu

  Tờ khai hải quan

  Số lượng xăng dầu xuất khẩu

  Mức phí xăng dầu đã trả (đồng/đơn vị tính)

  Tiền phí

  đề nghị hoàn

  Số

  Ngày, tháng, năm

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)x(6)

  A. Xăng (đơn vị tính: Lít):

       

  1

  ...

           

  ...

  ...

           

  B. Diezen (đơn vị tính: Lít):

       

  1

  ...

           

  ...

  ...

           

  C. Dầu mỡ nhờn (đơn vị tính: Kg):

       

  1

  ...

           

  ...

  ...

           

  Cộng

   

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:..............................

  Chứng chỉ hành nghề số:...............

  Ngày ......... tháng....... năm ............

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169