Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào

  • 25/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung như đính kèm trên đây:

  mau-bang-ke-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-jpg-07042013045557-U1.jpg

  Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

   

  -----------------------------------------------------------------------

   

  Mẫu số:01-1/ĐNHT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

  BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

  [01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

  [02]Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………

  [03] Mã số thuế:

  ma so thue

  [04]Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..

  [05] Mã số thuế:

  ma so thue

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

  Hoá đơn, chứng từ,

  biên lai nộp thuế

  Tên người bán

  số

  thuế người bán

  Mặt hàng

  Giá trị HHDV

  mua vào chưa có thuế

  Thuế suất

  (%)

  Thuế GTGT

  Ghi chú

  Ký hiệu

  Số

  Ngày, tháng, năm phát hành

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

                       
                       
                       
                       
                       

  .......

                     

  Tổng cộng

         

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:..............................

  Chứng chỉ hành nghề số  :...............................

  Ngày ......... tháng....... năm ............

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

    Hotline: 1900.6169