Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Hỏi tư vấn về việc xây dựng điều lệ công ty

  • 15/08/2016
  • Vũ Thanh Thủy
  • Nội dung câu hỏi: Kính gửi Quý công ty Tôi xin hỏi vấn đề sau: Tôi là cổ đông 1 công ty cổ phần. Theo điều lệ công ty thì tôi thấy có một số quy định liên quan đến quyền lợi của cổ đông không theo đúng Luật doanh nghiệp, cụ thể là:

   

  1. Luật quy định thành viên HĐQT công ty phải sở hữu đủ 5% vốn điều lệ hoặc là người có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm, nhưng Điều lệ công ty lại yêu cầu phải có cả 2 điều kiện là sở hữu tối thiểu 5% vốn điều lệ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.

   

  2. Luật không quy định số người tối đa được đề cử đề bầu làm thành viên HĐQT, nhưng Điều lệ công ty tôi lại quy định số người ứng cử thành viên HĐQT và Ban KS tối đa chỉ bằng số lượng thành viên HĐQT, Ban KS cộng thêm 1 người (số dư 1), đồng thời quy định nếu số lượng người đề cử vào HĐQT vượt quá số lượng trên thì thực hiện biểu quyết theo đầu phiếu (nghĩa là theo số cổ đông dự họp mà không theo số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông) để chọn danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT.   Các quy định trên sẽ làm hạn chế hoặc mất quyền lợi của cổ đông, vì họ có thể bị loại ra khỏi danh sách đề cử HĐQT kể cả khi họ có sở hữu tỷ lệ cổ phần lớn. Ví dụ: Nếu nhóm cổ đông đang kiểm soát HĐQT đương nhiệm có 4 nguời nắm giữ trên 20% cổ phần – mỗi người trên 5%, trong đó 3 người là thành viên HĐQT và 1 người không phải thành viên HĐQT, thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông bên ngoài dù có giữ 51% cổ phần cũng không thể vào HĐQT được. Vì họ sẽ luôn đề cử đủ 4 người để bầu 3, và sẽ dùng số đông cổ đông nhỏ lẻ (CBNV công ty) để biểu quyết nhằm loại cổ đông bên ngoài ra khỏi danh sách bầu (vì không biểu quyết theo số cổ phần mà lại theo số lượng cổ đông dự họp).  Xin hỏi Điều lệ công ty quy định như vậy có trái luật doanh nghiệp, và có hiệu lực hay không?

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn về việc xây dựng điều lệ công ty . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng cám ơn.

   

  Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

   

       1. Vớt thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi  sẽ hiểu doanh nghiệp anh đang được thành lập vào thời điểm Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực.

   

       Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: “1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

   

       b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty  hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác mà điều lệ công ty quy định”.

   

       Theo quy định trên thì điều kiện có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định là điều kiện bắt buộc. Luật quy định thành viên HĐQT công ty phải sở hữu đủ 5% vốn điều lệ hoặc là người có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm tuy nhiên tại điểm b có quy định: “hoặc tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty”, như vậy, với điều kiện này thì công ty có thể quy định khác tại điều lệ chứ không bắt buộc phải theo quy định: “cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty”. Do đó, Điều lệ công ty bạn yêu cầu phải có cả 2 điều kiện là sở hữu tối thiểu 5% vốn điều lệ và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm là không trái với quy định của pháp luật.

   

       2. Luật Doanh nghiệp 2005 không quy định về số người tối đa được ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Theo Điều 22, Luật DN 2005 quy định nội dung điều lệ công ty gồm:

   "1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ

  .....................

  16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật".

   

       Do đó việc điều lệ công ty bạn quy định: “số người ứng cử thành viên HĐQT và Ban KS tối đa chỉ bằng số lượng thành viên HĐQT, Ban KS cộng thêm 1 người (số dư 1), đồng thời quy định nếu số lượng người đề cử vào HĐQT vượt quá số lượng trên thì thực hiện biểu quyết theo đầu phiếu (nghĩa là theo số cổ đông dự họp mà không theo số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông) để chọn danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT”  là phù hợp nếu nó là nội dung do các thành viên, cổ đông thỏa thuận vì nội dung đó không trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT, BKS phải theo quy định:

   

       Điều 109 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

   

       Điều 121: "Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế".

   

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn về việc xây dựng điều lệ công ty . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  Chuyên viên Dương Xuân – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169