Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Đăng ký kinh doanh Ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy?

  • 06/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy thuộc mã ngành:

  17: SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY

  Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm

  - Sản xuất bột giấy, giấy hoặc các sản phẩm từ giấy. Hoạt động sản xuất các sản phẩm này được tạo thành một dãy các hoạt động sản xuất liên kết với nhau theo chiều dọc. Một đơn vị độc lập thường tiến hành nhiều hơn một hoạt động. Thông thường có 3 loại hoạt động: Sản xuất bột giấy liên quan đến tách sợi xenlulo từ hợp chất gỗ hoặc giấy đã sử dụng. Sản xuất giấy bao gồm ép các sợi thành tấm, bản. Các sản phẩm được làm từ giấy và các nguyên liệu khác bằng các kỹ thuật tạo hình hoặc cắt khác nhau, bao gồm cả hoạt động sơn phủ và cán mỏng. Các sản phẩm giấy có thể được in (báo tường, giấy gói quà)…

  Sản xuất bột giấy, giấy và giấy bìa được phân vào nhóm 1701 (Sản xuất bột giấy, giấy và bìa).

  1. Hệ thống mã ngành kinh tế

  170: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

  1701 - 17010: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất bột giấy được tẩy trắng, tẩy trắng một phần hoặc chưa được tẩy trắng bằng cơ học, hoá học (hoà tan hoặc không hoà tan) hoặc xử lý hoá chất một phần;

  - Sản xuất bột giấy từ xơ bông;

  - Loại bỏ mực và sản xuất bột giấy từ giấy bỏ;

  - Sản xuất giấy và giấy bìa với quy trình công nghệ cao.

  - Chế biến giấy và giấy bìa như:

  + Sơn phủ, tẩm thấm giấy và giấy bìa,

  + Sản xuất giấy nhăn,

  + Sản xuất giấy cán mỏng thành tấm từ giấy và bìa giấy,

  - Sản xuất giấy thủ công;

  - Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn khác hoặc giấy viết;

  - Sản xuất giấy sợi để chèn lót và giấy sợi xenlulo cuộn;

  - Sản xuất giấy than hoặc giấy nền cuộn hoặc bản rộng.

  Loại trừ:

  - Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa được phân vào nhóm 1702 (Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa);

  - Sản xuất các sản phẩm chế biến kỹ hơn từ giấy, giấy bìa, bột giấy được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);

  - Sản xuất giấy được tráng, phủ hoặc tẩm thấm, trong đó tẩm thấm và tráng phủ là thành phần chính, được phân vào nhóm sản xuất các sản phẩm tẩm thấm, tráng phủ;

  - Sản xuất giấy ráp được phân vào nhóm 23990 (Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu);

  - Sản xuất áo cứu đắm được phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa được phân vào đâu).

  kinh-doanh-san-xuat-giay-jpg-28112014115419-U1.jpg

  Đăng ký kinh doanh Ngành nghề sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy?

  1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 17021: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất bao bì bằng giấy và bìa giấy lót làn sóng (có nếp gấp để bảo quản thủy tinh);

  - Sản xuất bao bì bằng bìa cứng;

  - Sản xuất các bao bì khác bằng giấy và bìa;

  - Sản xuất bao tải bằng giấy;

  - Sản xuất hộp đựng tài liệu trong văn phòng và đồ tương tự.

  Loại trừ: Sản xuất phong bì được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu).

  17022: Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất giấy nhăn và giấy bìa.

  - Sản xuất bao bì bằng giấy nhăn hoặc bìa.

  Loại trừ: Sản xuất sản phẩm từ bột giấy ép hoặc đúc được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu).

  1709 - 17090: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:

  + Giấy vệ sinh.

  + Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau,

  + Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,

  + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.

  - Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy vệ sinh, băng vệ sinh;

  - Sản xuất giấy viết, giấy in;

  - Sản xuất giấy in cho máy vi tính;

  - Sản xuất giấy tự copy khác;

  - Sản xuất giấy nến và giấy than;

  - Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;

  - Sản xuất phong bì, bưu thiếp;

  - Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;

  - Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;

  - Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;

  - Sản xuất nhãn hiệu;

  - Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;

  - Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;

  - Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác được đúc sẵn;

  - Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;

  - Sản xuất vàng mã các loại.

  Loại trừ:

  - Sản xuất giấy hoặc bìa giấy với khổ lớn được phân vào nhóm 17010 (Sản xuất bột giấy, giấy và bìa);

  - In trên sản phẩm giấy được phân vào nhóm 18110 (In ấn);

  - Sản xuất quân bài được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi);

  - Sản xuất trò chơi và đồ chơi bằng giấy hoặc bìa giấy được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi).

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn