Tuấn Luật sư

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

Quy định về điều kiện họp, các nội dung được thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị, và các vấn đề liên quan trong cuộc họp Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

mau-don-dang-ky-su-dung-hoa-don-jpeg-23102011014217-U1.jpeg

Tư vấn quy định về Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty

 

Họp Hội đồng quản trị.

1.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.

2.  Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định trên  không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Biên bản họp Hội đồng quản trị

1.  Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

+   Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

+   Mục đích, chương trình và nội dung họp;

+   Thời gian, địa điểm họp;

+   Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

+   Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

+   Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

+   Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

+   Các quyết định đã được thông qua;

+   Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.

Chủ toạ và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

2.  Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của công ty.

3.  Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.

Trân trọng

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí