Tuấn Luật sư

Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

to-khai-dang-ky-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-jpg-14092013120136-U1.jpg

Quy định về Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

 

Mẫu tờ khai Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

---------------------------------------------------------------------

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

-----------------

Số:             /PCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., ngày.........tháng........năm.............

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứngsố ...... tỉnh/thành phố.........................

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin vềcác nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ........../PYCCC ngày ......../......./.......... của Quý Phòng như sau:

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

........................................................................................................................

- Thửa đất số: ..........................................

- Tờ bản đồ số:..........................................

- Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................

- Diện tích:............................m2, (bằng chữ: .................................................)

- Hình thức sử dụng:   +Sử dụng chung:..............m2

+ Sử dụng riêng:...............m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:..........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng: ................................................................

..........................................................................................................................

                                                                                     GIÁM ĐỐC                                                                                                                

                                                                        (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Gọi ngay