Tuấn Luật sư

Mẫu Thông báo nộp thuế nhà đất

Mẫu Thông báo nộp thuế nhà đất ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:
   

Mẫu số: 03/NĐAT

(Ban hành kèm theo Thông tư số28/ 2011/TT-BTC ngày 28/02 /2011 của Bộ Tài chính.)

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

 

Số: …….............….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày......... tháng ....... năm .......

THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT

Lần …. Năm……..

1. Tên người nộp thuế:

- Mã số thuế(nếu có):

- Địa chỉ liên hệ:

2. Đại lý thuế (nếu có):

- Mã số thuế:

- Địa chỉ:

3. Vị trí thửa đất chịu thuế:

4. Diện tích chịu thuế :

5. Địa chỉ thửa đất:

6. Loại đất (Đô thị/ ven đầu mối/ nông thôn):

7. Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất (kg/m2):

8. Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tính thuế nhà, đất:

9. Số thuế nhà, đất trước khi miễn, giảm:

10. Số thuế nhà, đất được miễn, giảm:

11. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng thóc ([11] = [9] - [10])

12. Giá thóc tính thuế kỳ này:

13. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng tiền của kỳ này ([13] = [11] x [12])

14. Số thuế nhà, đất nộp thiếu hoặc nộp thừa của kỳ trước:

14.1. Số tiền thuế còn thiếu:

14.2. Số tiền thuế nộp thừa:

15. Số tiền phải nộp kỳ 1:

15.1. Số tiền phải nộp kỳ 1 ([15.1] = [13] x 50% + [14.1] - [14.2]):

15.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 1: Chậm nhất là ngày 31/5

16. Số tiền phải nộp kỳ 2:

16.1. Số tiền phải nộp kỳ 2 ([16.1] = [13] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước):

16.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 2: Chậm nhất là ngày 31/10

17. Địa điểm nộp thuế: .........................

           

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với …(tên cơ quan thuế)... theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ....................................

...…(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO

NỘP THUẾ

Ngày … tháng … năm …..…

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Gọi ngay