Tuấn Luật sư

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-dia-chinh-jpg-14092013120520-U1.jpg

Quy định về cung cấp thông tin địa chính

 

---------------------------------------------------------

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

-----------------

Số:             /PCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------    

  

                        

 

 

 

 

..........., ngày.........tháng........năm.............

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứngsố ...... tỉnh/thành phố.........................

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin vềcác nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ........../PYCCC ngày ......../......./.......... của Quý Phòng như sau:

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

........................................................................................................................

- Thửa đất số: ..........................................

- Tờ bản đồ số:..........................................

- Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................

- Diện tích:............................m2, (bằng chữ: .................................................)

- Hình thức sử dụng:   +Sử dụng chung:..............m2

+ Sử dụng riêng:...............m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:..........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng: ................................................................

..........................................................................................................................

                                              GIÁM ĐỐC                                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Gọi ngay