Tuấn Luật sư

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu Phiếu cung cấp thông tin địa chính Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-dia-chinh-jpg-14092013120520-U1.jpg

Quy định về cung cấp thông tin địa chính

 

---------------------------------------------------------

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

-----------------

Số:             /PCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------    

  

                        

 

 

 

 

..........., ngày.........tháng........năm.............

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứngsố ...... tỉnh/thành phố.........................

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin vềcác nội dung theo ô đã được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số ........../PYCCC ngày ......../......./.......... của Quý Phòng như sau:

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

........................................................................................................................

- Thửa đất số: ..........................................

- Tờ bản đồ số:..........................................

- Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................

- Diện tích:............................m2, (bằng chữ: .................................................)

- Hình thức sử dụng:   +Sử dụng chung:..............m2

+ Sử dụng riêng:...............m2

- Mục đích sử dụng:.........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:..........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

- Những hạn chế về quyền sử dụng: ................................................................

..........................................................................................................................

                                              GIÁM ĐỐC                                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí