Tuấn Luật sư

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền zử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam để độc giả có thể tìm hiểu và tham khảo

1. Luật sư tư vấn về các mẫu văn bản

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là các giấy tờ của người có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp giấy. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền là một trong những giấy tờ cơ bản khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng chận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cá nhân, tổ chức chưa nắm rõ về nội dung đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu bạn có thắc mắc khi soạn thảo nội dung đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua hình thức gửi email tư vấn hoặc gọi đến Hotline: 1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể về các vấn đề này.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây để có thể soạn mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

mau-don-de-nghi-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-jpg-23022013112944-U1.jpg

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mẫu số 02a/ĐK

 

 

 

 

 

PHẦN  GHI  CỦA  NGƯỜI  NHẬN  HỒ  SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày… / … / …

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

     (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Kính gửi: UBND ...............................................................

 I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT (CÁ NHÂN)

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất:(Viết chữ in hoa)

Họ tên người chồng:............................................................................Năm sinh………….

Số CMND………………….ngày cấp………………..nơi cấp…………………………..

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà……………..đường…………………………

phường (xã)…………………………quận (huyện)…….………….Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ tên người vợ:............................................................................Năm sinh………….

Số CMND………………….ngày cấp………………..nơi cấp…………………………..

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà……………..đường…………………………

phường (xã)………………………quận (huyện)…….………….Thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Thông tin về thửa đất :

Thửa đất số: …………………..…….….; Tờ đồ số: ……………loại bản đồ…………..…;

Địa chỉ tại:................................................................................................................................

Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………………………

Diện tích khuôn viên đất: …………............. m2;

Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: ….......….. m2 + Sử dụng chung: ..…......… . m2

Mục đích sử dụng đất: ..............................................................................................…………

Thời hạn sử dụng đất: ................................................................................................................

Nguồn gốc sử dụng đất: ...........................................................................................................

Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

(Trong trường hợp có thay đổi về ranh thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời điểm thay đổi cuối cùng là: ngày……..tháng……năm…..)

3. Tài sản gắn liền với đất:

Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng: ………………………….số tầng…………………

Diện tích xây dựng : ............................m2. Tổng diện tích sàn xây dựng :……………….m2

Kết cấu :……………………………………………………………………………………………………

Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

 4.Nhữnggiấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

             

Tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                           ....., ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

- Nguồn gốc sử dụng đất :…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

- Thời điểm sử dụng đất :.........................................................................................................

- Thời điểm xây dựng nhà :……………………………………………………………….

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về nhà đất: ..........................................................................

- Quy hoạch sử dụng đất :…………………………………………………………………

- Quy hoạch xây dựng : …………………………………………………………..

- Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ cũ.

- Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ địa chính chính quy.

Tách ra từ thửa số :……………  tờ số………….loại bản đồ (nếu có):………………………

Ngày…..tháng….năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày…..tháng….năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày…..tháng….năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

                                                                                                Ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                          Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

     

Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: nếu đã kết hôn thì ghi đủ thông tin của 02 người, nếu chưa kết hôn thì chỉ ghi thông tin của người xin cấp giấy chứng nhận và ở phần họ tên của người còn lại ghi chú là « chưa kết hôn ».

- Mục đích sử dụng đất : ghi  theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Thời hạn sử dụng đất ghi theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Nguồn gốc sử dụng đất ghi như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền” , nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

-------------------

Tham khảo thêm tình huống luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài: 1900.6169 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Câu hỏi - Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có hợp đồng mua bán?

Chào Công ty, nhờ công ty hỗ trợ giải đáp giúp tôi về việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cà phê như sau: Tôi quê ở Huế, hộ khẩu vẫn đang ở Huế, chồng tôi quê và hộ khẩu ở Quảng Ngãi. 2 vợ chồng đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai và đã có sổ tạm trú tại huyện Chư P rông, tỉnh Gia Lai. Năm 1998, vợ chồng tôi đã mua 1ha đất nông nghiệp và sau đó trồng cà phê tại huyện Chư P rông, tỉnh Gia Lai, đất này chưa có sổ đỏ (chúng tôi mua bằng giấy viết tay - nhưng đã làm mất) . Nay tôi có nhu cầu cấp sổ, nhưng hộ khẩu vẫn không chuyển từ quê vào. Như vậy vợ chồng tôi có thể đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất này hay không? Theo nhiều người dân địa phương ở đây cho biết là chỉ có người có hộ khẩu tại Gia Lai mới được làm sổ đỏ. Và những loại giấy tờ gì tôi cần có khi đi làm hồ sơ. Cám ơn quý công ty.

Trả lời:

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, xét trong trường hợp của bạn nếu không còn giấy tờ mua bán cũng như giấy tờ chứng minh về việc sử dụng đất nhưng việc sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì có thể làm hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đó, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);

+ Xác nhận của ủy ban nhân dân về quá trình sử dụng đất;

+ Chứng minh thư photo chứng thực.

+ Giấy tờ chứng minh sử dụng đất khác (nếu có);

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí