Luật sư Trần Khánh Thương

Lệ phí về đất đai khi thực hiện quyền của người sử dụng đất

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và khai thác được tiềm năng phát triển kinh tế, nhiều địa phương đã xây dựng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài việc chi trả tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhiều trường hợp còn phải nộp thêm các khoản phí khác. Đáng chú ý là những khoản phí này không được thông báo, trao đổi rõ trước đó nên nhiều người trúng đấu giá đất thường không đồng ý hoặc thắc mắc không rõ vì sao phải chịu những khoản phí phát sinh thêm này. Luật Minh Gia sẽ giải đáp nội dung này qua bài tư vấn dưới đây như sau:

Câu hỏi: Tôi có mua 01 lô đất bằng hình thức đấu giá. Khi mua xong tôi phải đóng rất nhiều các khoản phí liên quan khác như, đi ký xác nhận ở thị trấn hết 100.000đ, đóng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 500.000đ và 25.000đ tiền phí cấp sổ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, và đóng thuế trước bạ 0,5%. Cho tôi hỏi ngoài tiền đóng phí trước bạ ra những khoản thu khác có đúng không vì đất mua bằng hình thức đấu giá sao lại phải đóng tiền phí chỉnh lý biến động. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp của anh, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo thông tin anh cung cấp, khi anh thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đấu giá, anh phải nộp các khoản phí, lệ phí gồm: phí ký xác nhận ở thị trấn, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp sổ, lệ phí trước bạ.

- Thứ nhất, về lệ phí trước bạ:

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí trước bạ như sau:

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này”.

Tại Điều 2 Nghị định này quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm nhà, đất. Do đó, việc anh nộp lệ phí trước bạ là phù hợp với quy định của pháp luật bởi anh là người có quyền sử dụng đất.

- Thứ hai, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại Điều 6 Luật phí và lệ phí năm 2015:

“Điều 6. Người nộp phí, lệ phí

Người nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật này.”

Trong Danh mục các loại phí của Luật phí và lệ phí năm 2015, phần IX mục số 3 có quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Điểm i khoản 1 Điều 5 trong Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định:

“Điều 5. Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

1. Đối với các khoản phí

i) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

…”

Với quy định trên, việc anh có nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là phù hợp với quy định của pháp luật. Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành. Anh kiểm tra văn bản quy định chi tiết về phí và lệ phí của địa phương để xác định số tiền 500.000 đồng có phù hợp với quy định không.

- Thứ ba, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Tương tự như Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (Điểm đ khoản 2 Điều 5 trong Thông tư số 85/2019/TT-BTC).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Do đó, người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nghĩa vụ nộp lệ phí này. Mức thu do HĐND cấp tỉnh quy định.

- Thứ tư, phí ký xác nhận ở thị trấn: 

Theo quy định của pháp luật, cụ thể trong danh mục các loại phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015, không có loại phí ký xác nhận ở UBND xã, phường, thị trấn. Do đó, anh cần làm rõ tên của loại phí này và mục đích thu để xác nhận nội dung gì. Sau đó anh có thể liên hệ lại và cung cấp thêm thông tin cho Luật Minh Gia để được hỗ trợ giải đáp thêm.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, nếu trong quyết định trúng đấu giá đất không có quy định nào khác về phí và lệ phí đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì anh có nghĩa vụ nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí