Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Hỏi tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất?

  • 31/03/2016
  • Nguyễn Thị Nhàn
  • Gia đình tôi khai phá 1 mảnh đất rộng 3 ha từ năm 1987 tại Lâm Đồng theo chủ trương đi kinh tế mới của nhà nước. Đến năm 1994 đo đạc để cấp sổ đỏ cho toàn bộ các hộ dân trong xã thì cán bộ xã nói quy hoạch mảnh đất của ga đình tôi làm nghĩa trang của xã nên không cấp sổ cho gia đình tôi, gia đình tôi có yêu cầu trả công khai phá và đền bù hoa màu thì xã không có, từ đó mặc nhiên thể hiện trên bản đồ là đất nghĩa trang.

  Nội dung yêu cầu:

  Từ năm 1987 đến nay gia đình tôi vẫn canh tác1 trên thửa đất này, năm 2015 xã đã có nghĩa trang mới, tôi biết không quy hoạch nghĩa trang tại mảnh đất của gia đình tôi nữa vì gần khu dân cư, vậy cho tôi hỏi mảnh đất của gia đình tôi đủ điều kiện cấp giấy không, thủ tục thế nào? Tôi xin cảm ơn nhiều.

  Trả lời:

  Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia, yêu cầu của bác được tư vấn như sau:

  I. Vấn đề có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

  Các Điều 49 và 101 Luật đất đai năm 2013 có quy định: 
   

  Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


  " 2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.


  3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.


  Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.


  4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt." 


  Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất


  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.


  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


  Theo như quy định, thời hạn thực hiện quy hoạch nghĩa trang trên mảnh đất 3ha của gia đình bác đã hết mà UBND vẫn chưa tổ chức thực hiện trên thực tế. Đồng thời, gia đình bác không hề được nhận quyết định thu hồi đất của UBND nên hiện tại gia đình bác có đủ điều kiện để yêu cầu UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình. 

   II. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Căn cứ Điều 105 Luật Đất đai 2013: Tại Khoản "2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

  3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ."


  Do đó, UBND xã không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bác, họ chỉ có quyền hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, đo đạc để xác nhận diện tích đất được cấp, xác định chủ sử dụng và các vấn đề pháp lý liên quan đến địa chính, còn để được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bác phải đến Phòng đăng ký Đất đai thuộc UBND huyện để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   

  Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bác cần thực hiện theo thủ tục sau đây:
   

  Căn cứ Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Bác cần phải chuẩn bị:
   

  - Một bộ hồ sơ bao gồm:
   

  + Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).
   

  + Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.
   

  + Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
   

  Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).
   

  + Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
   

  + Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
   

  + Tờ khai lệ phí trước bạ 
   

  + Tờ khai tiền sử dụng đất 
   

  -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
   

  -  Thời gian thực hiệnKhông quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn về điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng
  C.V Nguyễn Thị Quyên
  Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169