Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Đất chưa sử dụng nhưng đang canh tác khi có quy hoạch có được bồi thường không

  • 12/11/2019
  • Nguyễn Thị Ngọc Khánh
  • Một số hộ dân khai phá và canh tác sản xuất nông nghiệp không thường xuyên trên một thửa đất đồi khoảng 8000m2 từ năm 1997. Đến năm 2002 đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ đất lâm nghiệp 163 thì thể hiện thửa đất đó là đất Hg/b đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý.

  Đến năm 2013 kiểm kê đất lâm nghiệp và lập bản đồ giao đất lâm nghiệp cũng thể hiện thửa đất đó là đất BCS (đất bằng chưa sử dụng trong sổ mục kê ghi UBND xã quản lý) đến nay nhà nước quy hoạch xây dựng trường học vào thửa đất trên của các hộ gia đình (hiện trạng đang canh tác ngô, sắn ...). UBND xã tuyên truyền là diện tích đất đó không được đền bù vì mục đích sử dụng đất ghi trong bản đồ trên là thuộc UBND xã quản lý, các hộ gia đình chỉ được đền bù phần sản lượng trên đất. Vậy xin được hỏi luật sư ubnd xã tuyên truyền vậy có đúng không ? các hộ gia đình có được đền bù về thửa đất đó không ?

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Trước tiên chúng tôi xin nói về quy định của Luật Đất đai 2013 về các loại đất như sau:

  Điều 164. Quản lý đất chưa sử dụng

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở.

  3. Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  Điều 165. Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

  1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

  2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Đối với diện tích đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất."

  Theo quy định của pháp luật, đất đai gồm 3 loại chính là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thì lại gồm nhiều loại khác nhau. Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định được mục đích sử dụng. Muốn đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Nhân dân muốn sử dụng đất hợp pháp phải được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định được mục đích sử dụng, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Cá nhân, tổ chức muốn đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng bằng khai hoang thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó.

  Theo thông tin bạn cung cấp thì, thửa đất rộng khoảng 8000m2 từ năm 1997 đến nay trải qua quá trình tư khai phá, sau đó được người dân sử dụng. Được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận là đất chưa sử dụng. Như vậy, thửa đất 8000m2 này chưa xác định được mục đích sử dụng, người dân tự ý khai phá, sử dụng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch, không có và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Pháp ,luật đất đai quy định về điều kiện để được bồi thường về đất hoặc không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất khi nhà nước thu hồi đất như sau (Luật Đất đai 2013):

  "Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

  a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

  b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

  c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

  d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

  đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

  Như vậy, việc cá hộ gia đình sử dụng đất khai hoang, đất chưa sử dụng, chưa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là sử dụng đất tự do, chưa có quy hoạch, kế hoạch, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, nhà nước có quy hoạch, kế hoạch xây trường học trên mảnh đất này thì các nhân, tổ chức sử dụng thửa đất này để trồng trọt sẽ không được bồi thường về đất hoạch chi phí đầu tư vào đất còn lại.

  Bài viết dựa trên những căn cứ vào thông tin thực tế bạn cung cấp, nếu thấy rằng bài viết chưa sát với thực tế trường hợp của bạn hãy phản hồi với chúng tôi và cung cấp thêm thông tin để có thể được tư vấn chính xác. Và để được tư vấn cụ thể hơn, cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể liên hệ với tổng đài 1900.6169 của công ty Luật Minh Gia để được tư vấn một cách đầy đủ nhất.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất chưa sử dụng nhưng đang canh tác khi có quy hoạch có được bồi thường không. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!

  Lương Đình Thiện - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169