Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tư vấn, hướng dẫn về Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

  1. Trình tự thực hiện:
   

  a) Nộp hồ sơ TTHC:
   

  - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu);
   

  b) Giải quyết TTHC:
   

  - Cơ quan chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  
   

  - Cơ quan chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện:
   

  - Trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan chấp thuận lần đầu; hoặc,
   

  - Thông qua hệ thống bưu chính.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   

  a) Thành phần hồ sơ gồm:
   

  - Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bản chính) theo mẫu kèm theo;
   

  - Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của Cơ quan chấp thuận lần đầu (bản sao).
   

  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết: 
   

  - Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 

  6. Cơ quan thực hiện TTHC:
   

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chấp thuận lần đầu;
   

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;
   

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chấp thuận lần đầu;
   

  d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn chấp thuận.

  8. Phí, lệ phí: Không.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
   

  - Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
   

  - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
   

  - Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

  Tham khảo Mẫu Đơn đề nghị

   CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

   Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                                                                     ..............., ngày........ tháng........năm 201......

     

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU            

  TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ                  

   Gia hạn xây dựng (…3…)

  Kính gửi: ...........................................(4)

   - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

   - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  - (...5...)

  (…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.

  Gửi kèm theo các tài liệu sau:

  - Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;

  - (...6...)

  (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.

  Địa chỉ liên hệ: ………

  Số điện thoại: ..............

   Nơi nhận:                               

  - Như trên;                                                                            

  - ....................;  

  - ....................;  

  - Lưu VT. 

  Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

   (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

   (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.

   (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”.

   (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.

   (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền.

   (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./. 

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×