LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Trình tự thủ tục gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ tiến hành như sau:

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu);

b) Giải quyết TTHC:

- Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Chấp thuận lần đầu; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ;

- Văn bản chấp thuận của Cơ quan Chấp thuận lần đầu (bản sao).

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;

d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn