LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp được thực hiện tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).

b) Giải quyết TTHC:

- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới và hồ sơ gốc cho người đổi Giấy phép lái xe.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo mẫu (bản chính);

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, lãnh sự quán của quốc gia cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

- Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng, và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam; Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp.

- Bản sao chụp Thẻ cư trú, Thẻ lưu trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn đối với người Việt Nam để đối chiếu;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

8. Phí và lệ phí:

- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam).

- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước ngoài).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe do nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng.

- Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình  hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép/Bằng lái xe để đối chiếu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

Mẫu

Ảnh màu

3 x 4cm                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................

Nơi cư trú:.............................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................

Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........

Lý do:....................................................................................................................

Mục đích:..............................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn

toàn chịu trách nhiệm.

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....

            NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

            Mẫu 2

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independent – Freedom - Happiness

               ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

              Application form for exchange of driving licence

                (Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

 

Kính gửi (To): Sở Giao thông vận tải……( ……...Transportat Department)

            Tôi là (Full name):......................... Quốc tịch (Nationality):……………………..

            Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ......................................................................

            Hiện cư trú tại (Permanent Address): ......................................................................

            Số hộ chiếu (Passport No.): ......................................................................................    

            Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........

            Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):..........

            Cơ quan cấp (Issuing Office): ..................................................................................                                   

            Tại (Place of issue): .................................................................................................                                  

            Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........

            Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ...

..................................................................................................................................

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (02 colour photographs 3x4cm)

- Bản sao chụp Giấy phép lái xe nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).

- Bản sao chụp hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) (01 photocopy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.

I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

            .............., Date....... month....... year.......

Người làm đơn (Applicant)

(Ký và ghi rõ họ tên)

( Signature and Full name)

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn