LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa

Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Sở Giao thông vận tải xem xét nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì ra quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện công bố lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với trường hợp công bố lại do quyết định công bố hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu.

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp cảng có sự thay đổi chủ sở hữu.

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi những nội dung đã công bố như: vùng nước, vùng đất:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định hành chính;

- Cơ quan có thẩm quyền công bố cảng thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất để quy định thời hạn hiệu lực của Quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cảng thủy nội địa đề nghị công bố lại:

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

+ Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;

+ Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định;

+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       ......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)...................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)...................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ......................................................

Đề nghị được công bố lại cảng (2) ..................................................................

Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ ...........................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ......................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).....................................

Tỉnh (thành phố): ...........................................................................................

Cảng thuộc loại (5a): ......................................................................................

..........................................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ........................................................................

..........................................................................................................................

Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ...................................................................

..........................................................................................................................

Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) ……………………………………………..

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):.................

..........................................................................................................................

Phương án khai thác: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): ..........................................

..........................................................................................................................

Lý do đề nghị công bố lại (11): …………………………………………......

…………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày …/ …../ ….. đến hết ngày …/ …../ ……..

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

                                                                                                  Tổ chức (cá nhân) làm đơn

                                                                                                                 Ký và đóng dấu

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn