1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;

  b) Giải quyết TTHC:

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả. 

  - Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,

  - Thông qua hệ thống bưu chính.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu kèm theo;

  - Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);

  - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

  b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  - Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.

  6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.

  7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.

  8. Phí, lệ phí: Không.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - Hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao phải được phê duyệt theo ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;

  - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ;

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  - Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

          (1)                                                  CỘNG  HÒA  Xà HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                       (2)                                                Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                        Số:............/.............                                

                                                                         ..............., ngày........ tháng........năm 201......

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

  Cấp phép thi công (…3…)

          Kính gửi: ...........................................(…4…)

  - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

   - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  - Căn cứ (…5..);

  (…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...  

  Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

  + (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

  + (…8…) (bản chính)..

  + (…9…)

  (…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

  (…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

   (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

  Địa chỉ liên hệ: ………

  Số điện thoại: ..............

  Nơi nhận:                     

              - Như trên;           

              - ....................;  

              - ....................;       

              - Lưu VT. 

  Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

  (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

  (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

  (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”.

  (4) Tên cơ quan cấp phép thi công;

  (5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

  (6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

  (7) Ghi rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.

  (8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  (9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết. 

  (10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169