Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu tờ khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo Thông tư 12/2013/TT-BCA

  • 24/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Mẫu
  BH kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an

  GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

   

  A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

  1- Họ tên người đang sử dụng xe:.................................................................................

  2- Địa chỉ: ............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  3- Số CMND:………………………………   cấp ngày…… /…….. /…….. tại .............

  4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

  Xe:……………………………………………… Biển số: ………………………………..

  Nhãn hiệu:…………………………………….. Số loại: ………………………………..

  Loại xe:………………………………………….Màu sơn:………………………………

  Số máy: …………………………………………Số khung:……………………………..

  Sốchỗ: ngồi: ………….đứng ....... nằm:………….. ; dung tích……………….… cm3

  5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ..............................................................

  6- Địa chỉ: ............................................................................................................................

  7- Trình bày nguồn gốc xe: (1)  ........................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  8- Kèm theo:........................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2).....................................................................................

  Đăng ký sang tên

  Đăng ký sang tên, di chuyển

  10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.


  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
  (Về địa chỉ thường trú của chủ xe)

  ……ngày….. tháng….. năm …..
  NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

  B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

  BIỂN SỐ CŨ:………………………………………BIỂN SỐ MỚI:………………………

  DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

  Nơi dán bản cà số máy

  Nơi dán bản cà số khung

  Kết quả kiểm tra, xác minh:...............................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (3)
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (4)
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  (1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế….)

  (2) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện……

  (3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội trưởng.

  (4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng: ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, quận, thị xã, TP.

    Hotline: 1900.6169