Tuấn Luật sư

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, trong văn bản ủy quyền các bên cần quy định cụ thể chi tiết về phạm vi ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh trường hợp có tranh chấp không mong muốn xảy ra.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề ủy quyền

Pháp luật hiện hành hiện nay không ban hành về mẫu giấy ủy quyền, mẫu hợp đồng ủy quyền. Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền tự thỏa thuận với nhau về phạm vi và nội dung ủy quyền. Tuy nhiên, nhiều trường hợp các điều khoản trong văn bản ủy quyền các bên quy định không rõ nghĩa, gây khó hiểu điều này có thể hiểu lầm, hiểu sai xâm phạm đến quyền lợi ích của mỗi bên.

Do đó, nếu bạn có vướng mắc hoặc cần tìm hiểu về các nội dung như phạm vi ủy quyền, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền…bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp hoặc bạn có thể tham khảo mẫu văn bản ủy quyền sau đây.

2. Mẫu văn bản ủy quyền

mau-giay-uy-quyen-ky-hon-dong-jpg-13082013081356-U1.jpg

Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng

Mẫu Giấy ủy quyền của người có thẩm quyền cho người khác ký hợp đồng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CÔNG TY …                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
Số:........../UQ-TN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.............., ngày.....tháng.....năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN

Người ủy quyền:
Ông: .....................
Chức vụ: Giám đốc  Công ty ………….
Địa chỉ:……………..

Người được ủy quyền:
Ông: ..........................
CMND số:……….....
Địa chỉ:……………..
Chức vụ: ………….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Người được ủy quyền được quyền đại diện Công ty………….....: ký kết các hợp đồng ………., các chứng từ, văn bản liên quan đối với các trường hợp ……......

2. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty .... trong việc ký kết các hợp đồng, văn bản, chứng từ nêu trên.

3. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo ủy quyền và không được phép ủy quyền lại.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực bởi thời hạn 01 (một) năm theo quy định tại điều 582 Bộ luật dân sự..........

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN

Gọi ngay