Tuấn Luật sư

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Đối với trường hợp tạm ứng tiền phục vụ công tác phí, tạm ứng lương, tạm ứng tiền công và các các lý do tạm ứng khác, có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng theo đính kèm trên đây:

.....................................                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐƠN VỊ:………                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG (Mẫu)

Kính gửi : CÔNG TY A

Họ và tên:…………………………………….MSCB:………………………………..……

Đơn vị/bộ phận:.........................................................................................................

Chức danh:................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:…………………………………………………………………..

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị                         Chủ nhiệm đề tài/dự án                               Người tạm ứng

PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:

Số tiền:……………………………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………….…………

Theo phiếu hạch toán số:…………..……..của ngân hàng ngày…………………………

                 Phụ trách kế toán                           TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí