Tuấn Luật sư

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

Đối với trường hợp xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị, tài sản yêu cầu xóa bảo lãnh và các nội dung khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:


don-yeu-cau-dang-ky-xoa-bao-lanh-jpg-23022013112659-U1.jpg

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất

 

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

..........., ngày .......... tháng .......... năm .......

 

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ...............................................................

    

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này tr­ớc khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn)

I.người yêu cầu xoá đăng ký

j£Bên bảo lãnh                            £Bên nhận bảo lãnh                                    £Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :...............................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

ii. hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký

kThời điểm đăng ký:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: ......................., số đăng ký: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

III. lý do xoá đăng ký và thời điểm việc bảo lãnh hết hiệu lực

Lý do xoá đăng ký:

Thời điểm việc bảo lãnh hết hiệu lực: ngày ......... tháng .......... năm ................

iv. phưương thức nhận kết quả đăng ký

n£Nhận trực tiếp           £Qua đ­ờng b­u điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

v. lời cam đoan

oCác bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. ( nếu có) và hoàn toàn chịu trách nhiệm tr­ớc pháp luật về các thông tin đã kê khai.

bên bảo lãnh

 (hoặc người được bên bảo lãnh ủy quyền)

bên nhận bảo lãnh

 (hoặc người được bên nhận bảo lãnh ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

phần chứng nhận xóa đăng ký bảo lãnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận đã xóa đăng ký bảo lãnh ................................................................................................

theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký hết hiệu lực : ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng ký ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           Thủ trư­ởng cơ quan đăng ký

                                          (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

Hướng dẫn kê khai

1.Phần "Kính gửi" : Ghi rõ tên ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ­ưương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ­ưương) nơi đã thực hiện đăng ký bảo lãnh.

2. Mục  I:

a. Điểm j: Đánh dấu vào ô vuông tưương ứng để xác định rõ người yêu cầu đăng ký thay đổi là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh hay người được ủy quyền thực hiện việc xóa bảo lãnh.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng ký lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi c­ trú của hộ gia đình, cá nhân.

3. Mục II: Các thông tin về thời điểm đăng ký và việc vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng ký bảo lãnh của cơ quan nhà n­ớc có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l: Ghi cụ thể lý do và căn cứ để yêu cầu xóa đăng ký, ví dụ: do nghĩa vụ được bảo lãnh thực hiện bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã chấm dứt, bên có nghĩa vụ đã hoàn thành nghĩa vụ; hoặc do tài sản bảo lãnh đã được xử lý .....

b. Điểm m: Ghi ngày, tháng, năm việc bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hết hiệu lực bởi lý do ghi tại điểm l.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm n.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí