Tuấn Luật sư

Mẫu đơn xin thường trú - tạm trú theo quy định

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt nam đăng ký xin thường trú theo mẫu đơn xin thường trú, tạm trú theo đính kèm trên đây

mau-don-xin-thuong-trutam-tru-jpg-30012013101553-U1.jpg

Tư vấn và hướng dẫn quy định về Mẫu đơn đăng ký thường trú/tạm trú

 

--------------------------------------------------------------------

Kính gửi:........................................................................ (1)

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Mẫu)

APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE STATUS

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………………….

     Full name (in block letters)

     Họ và tên khác (nếu có):……………………………………………………………………………

     Other name (if any)

2. Sinh ngày…...tháng…..năm….……                         3. Giới tính         nam 0         nữ 0

     Date of birth (day, month, year)                                      Sex                Male          Female

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………

     Place of birth

5. Quốc tịch gốc:......................................................... Quốc tịch hiện nay:……………………………

     Nationality at birth                                                  Nationality  at present

6. Dân tộc: ................................................................. 7. Tôn giáo:……………………………………

     Ethnicity                                                                       Religion

8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:       

     Passport number or other document in lieu  of a passport

     Cơ quan cấp: .......................................................... Có giá trị đến ngày ....... tháng ...... năm……..

     Issuing authority                                                       Expiry date (day, month, year)

9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

     Residential address, profession, business address abroad (before travelling to Viet Nam)

     - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………...

     Residential address

     - Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

     Occupation………………………………………………………………………………………….

     - Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………..

     Business address

10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):………………………………………...

     Current incomes (in Vietnamese Dong/per month)

11. Trình độ: …………………………………………………………………………………………..

       Qualifications

     - Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………

       Education (degree/academic certificate)

     - Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): ……………………………………………………………..

       Job assignment, professional skill level

12. Nhập cảnh Việt Nam ngày: ..........................................  được tạm trú đến ngày ……………..

       Latest entry date into Viet Nam Authorized length of stay until

13. Mục đích nhập cảnh: ……………………………………………………………………………...

       Purpose of entry

14. Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam: ………………………………………..

       Current residential address, occupation, business address in Viet Nam

       - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

       Residential address

       - Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

       Occupation

       - Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………

       Busiess address

15. Xin thường trú tại địa chỉ: ………………………………………………………………………...

     Applying for permanent residence at: (proposed address)

     Lý do, mục đích: …………………………………………………………………………………..

     Reason and purpose for wanting a permanent residency

16. Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam: (3)

       Ability to make an independent living (means of personal support, finance situation, assets) if permission of permanent residency in Viet Nam granted.

       a. Về nhà ở:                Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà                              0

          Resident house (provided by, or residing at the same house owned by the sponsor)

                                           Người thường trú tự mua, thuê                                                      0

                                           Owned or rent by the applicant

       b. Về nguồn sống thường xuyên:

          Stable financial support for living

                               Người  bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng                                0

                               Provided by sponsor

                               Người thường trú tự túc                                                                             0

                               Self-provided by applicant

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

       Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.

       I swear that all above declarations on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

                                                                                       ............ ngày ...... tháng ...... năm ...........

                                                                             Place and date (day, month, year) of the application

                                                                                          Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                       The applicant (signature and full name)

Tư vấn miễn phí