Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu đơn kháng cáo

  • 18/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung đơn kháng cáo bao gồm các thông tin về người kháng cáo, lý do kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm giải quyết, và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

   

  mau-don-khang-cao-jpeg-04122012020318-U1.jpeg

  Luật sư Tư vấn thủ tục và hướng dẫn viết đơn kháng cáo

   

  --------------------------------------------------------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ……, ngày….. tháng …… năm……

   

  ĐƠN KHÁNG CÁO (Mẫu)

   Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………………………………………………………..

  Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……………………..

  Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..…………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  Là: (4)………………………….………………………………………………...............................

  Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……...........................

  ………………………………………………………………………………………………………

  Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……..........................

  ………………………………………………………………………………………………………

  Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

  1……………………………………………………………………………………………………..

  2……………………………………………………………………………………………………..

  3……………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………

  Người kháng cáo (9)

  (Ký tên hoặc điểm chỉ)

  Họ và tên

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×