Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu cam kết

  • 04/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn về cách soạn thảo bản cam kết, các nội dung, thông tin của bản cam kết và những vấn đề pháp lý liên quan. Bạn có thể tham khảo mẫu bản cam kêt mà chúng tôi soạn thảo dưới đây:

  1. Bản cam kết.

  Bản cam kết là mẫu biên bản thỏa thuận cam kết giữa các bên về việc thực hiện một công việc nào đó theo cam kết. Theo nội dung cam kết, khi không thực hiện đúng những điều đã thống nhất thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết hiện nay được sử dụng phổ biến rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Để đảm bào quyền và lợi ích của các bên thì các nội dung trong bản cam kết phải được trình bày rõ ràng, chi tiết. Vậy cách thức soản thảo một bản cam kết là như thế nào? Nếu bạn gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ, bạn hãy liên hệ công ty Luật Minh Gia chúng tôi bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  1900.6169, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

  + Bản cam kết ;

  + Cách thức soạn thảo ;

  + Các nội dung liên quan ;

  2. Mẫu bản cam kết.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  BẢN CAM KẾT (Mẫu)

  Kính gửi: ................................................................................................................................................

  Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) .......................................................................................................

  Mã số thuế (nếu có): ...............................................................................................................................

  Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :.................................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ........................

  Địa chỉ cư trú/trụ sở: ................................................................................................................................

  Nơi làm việc(nếu có): ...............................................................................................................................

  Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................................................

  Tôi cam kết các nội dung sau đây: …..............................................................................……………..

  1) .............................................................................................................................................................

  2) .............................................................................................................................................................

  3) .............................................................................................................................................................

  4) .............................................................................................................................................................

  5) .............................................................................................................................................................

  (xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

  Tôi/chúng tôi đề nghị:

  1) .............................................................................................................................................................

  2) .............................................................................................................................................................

  3) .............................................................................................................................................................

  Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

                                                                    Địa danh, ngày ........ tháng ....... năm .........

  CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  NGUYỄN VĂN A

  Hướng dẫn ghi nội dung:  Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết của cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện dự án, có nghĩa vụ với khách hàng và các bên có liên quan….).

    Hotline: 1900.6169