Tuấn Luật sư

Mẫu cam đoan

Về hình thức và nội dung của bản cam đoan dành cho cá nhân hoặc tổ được thể hiện cụ thể như sau:

CT……………

 

Số: 06/……

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm ……

     

BẢN CAM ĐOAN (Mẫu)

Kính gửi: ………………………………………...............................................

Cá nhân/Tổ chức: ……………………………....................................................………………………

Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứgg nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................

Ngày cấp: ...............................................................................................................................................

Nơi cấp: ..................................................................................................................................................

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................................................

Cá nhân/ Tổ chức ....................................cam kết:

1) .............................................................................................................................................................

2) .............................................................................................................................................................

3) .............................................................................................................................................................

4) .............................................................................................................................................................

5) .............................................................................................................................................................

(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty .................................... cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về  tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Giám đốc

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN A

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác ...................

ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:

1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí