Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-giao-khoan-jpg-14042013103302-U1.jpg

  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

   

  Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập biên bản.

  -----------------------------------------------------------------------

  BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

   

  Ngày.....tháng......năm.......

  Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

  Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................

  Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

  Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................

  Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

  Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................

  Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

  Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

  ( viết bằng chữ):............................................................................................................

  Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng

  (viết bằngchữ): .............................................................................................................

  Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng

  (viết bằng chữ):.............................................................................................................

  Kết kuận: .....................................................................................................................

  ...................................................................................................................................

  Đại diện bên nhận khoán

  (Ký, họ tên )

   

  Đại diện bên giao khoán

  (Ký, họ tên )

    Hotline: 1900.6169