1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính như sau:

  Đơn vi:………..

  Bộ phận:……….

  Mẫu số: 01 - TSCĐ

  (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

  Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

  BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Ngày ...tháng ...năm ....

  Số: ........................

  Nợ: .......................

  Có: ........................

  Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...............................

  về việc bàn giao TSCĐ......................................................................................................

  ban giao nhận TSCĐ gồm:

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên giao

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên nhận

  - Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Đại diện.....................

  Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................

  Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

  STT

  Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ

  Số hiệu TSCĐ

  Nước sản xuất (XD)

  Năm sản xuất

  Năm đưa vào sử dụng

  Công suất

  (diện tích thiết kế)

  Tính nguyên giá tài sản cố định

  Giá mua

  (ZSX)

  Chi phí vận chuyển

  Chi phí chạy thử

  ...

  Nguyên giá TSCĐ

  Tài liệu kỹ thuật kèm theo

  A

  B

  C

  D

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  E

                           
   

  Cộng

  x

  x

  x

  x

  x

           

  x

  DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

  STT

  Tên,quy cách dụng cụ, phụ tùng

  Đơn vị tính

  số lượng

  Giá trị

  A

  B

  C

  1

  2

           

  Giám đốc bên nhận

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

  Kế toán trưởng bên nhận

  (Ký, họ tên)

  Người nhận

  (Ký, họ tên)

  Người giao

  (Ký, ho tên)

Bài viết nổi bật