Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  Đơn vi:………..

  Địa chỉ:……….

  Mẫu số: 03 - BH

  (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

  Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

  BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU


  Ngày ...tháng ...năm ...

  Số: ................

  - Họ tên người bán lại: ...........................................Địa chỉ: .........................

  - Họ tên người mua lại: ..........................................Địa chỉ: .........................

  Số TT

  Tên, ký mã hiệu cổ phiếu

  Số lượng

  Mệnh giá

  Giá thực tế mua

  Số tiền

  Theo mệnh giá

  Theo giá thực tế mua

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

               
   

  Cộng

           

  Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ..........................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................

  ...........,ngày ...tháng ...năm ....

  người lập phiếu

  (Ký,họ tên)

  Kế toán trưởng

  (Ký,họ tên)

  Giám đốc

  (Ký,họ tên, đóng dấu)

    Hotline: 1900.6169