Tuấn Luật sư

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

Nội dung bản kê chứng từ thanh toán bao gồm thông tin về đơi vị yêu cầu, nội dung yêu cầu thanh toán, số lượng, sản lượng, giá tiền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

bang-ke-chung-tu-thanh-toan-jpeg-05122012115221-U1.jpeg

Tư vấn lập bảng kê chứng từ thanh toán

 

Bảng kê chứng từ thanh toán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế.

---------------------------------------------------------------

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Nguồn kinh phí :...............................

Chương :............Loại :........... Khoản :.......................

Từ ngày :.......…..Đến ngày :......................................

STT

Chứng từ

Mục

Tiểu mục

Nội dung chi

Số tiền

Số

Ngày

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí