Tuấn Luật sư

Điều kiện nhập hộ khẩu vào Hà Nội và các thành phố khác

Theo quy định tại Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì công dân đang tạm trú nếu đủ 3 điều kiện sau thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Về chỗ ở

Phải có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương. Chỗ ở hợp pháp có thể là:

- Chỗ ở thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân.

- Chỗ ở được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Chỗ ở do thuê, mượn phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. (Ví dụ: HĐND thành phố Hà Nội quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú đến hết năm 2015 tối thiểu là 15 m2/người)

2. Về thời hạn tạm trú

- Tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc Trung ương từ 02 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào cấp Quận (Ví dụ: Nhập khẩu vào Quận Hải An, Hải Phòng...); 01 năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Ví dụ: Nhập khẩu vào huyện Nhà bè, Tp Hồ Chí Minh...). Nếu đăng ký vào nội thành Hà Nội thì phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên.

- Nếu tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

- Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

- Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân.

3. Về nơi đề nghị đăng ký thường trú

- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú

- Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới. Nếu đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, thì cá nhân đó hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.

- Đối với trẻ em mới sinh, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

4. Các trường hợp không cho đăng ký thường trú

Công dân chuyển đến chỗ ở mới sau đây thì không được đăng ký thường trú:

- Chỗ ở nằm trong địa điểm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng.

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép

- Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

- Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hotline: 1900.6169