1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế - tiền phạt

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt - Nội dung bao gồm thông tin về cá nhân/tổ chức đề nghị, lý do và nội dung đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, cam kết và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

     

  Mẫu số: 01/XNTH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày

  28/02/2011 của Bộ Tài chính)


  TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

  TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

  Số: …….............….

  V/v: Đề nghị xóa nợ tiền thuế,

  tiền phạt

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  ............, ngày..........tháng ........năm ......

  Kính gửi: .......................................

  -  Căn cứ Điều 65 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006,

   -  Cơ quan thuế……… đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây:

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

  STT

  Tên người nộp thuế

  Mã số thuế

  Trường hợp xóa nợ thuế

  Số thuế nợ đề nghị xóa

  Tổng số thuế nợ

  Thuế GTGT

  Thuế TNDN

  Thuế…

  Số nợ (đồng)

  Số nợ (đồng)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

               

  2

               

               
   

  Cộng

         

  Cơ quan thuế................ gửi kèm Công văn này hồ sơ đề nghị xóa nợ cho người nộp thuế.

  Đề nghị cơ quan thuế cấp trên giải quyết theo quy định của pháp luật./.

  Nơi nhận:                  

  - Như trên;

  - Lưu: VT; ….

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài viết nổi bật