Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới đến Sở Giao thông vận tải.

  b)Giải quyết TTHC :

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu ;

  - Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách;

  - Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;

  - Các bản sao chứng thực (hoặc các bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với tuyến đường thuỷ nội địa  mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác;

  b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

  4. Thời hạn giải quyết:

  - Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ  theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.               

  8. Phí, lệ phí:  Không có.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

  - Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.

  10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

  - Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

  Mẫu đơn:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                     ............, ngày.......tháng.......năm 20......

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

                          Kính gửi: ....................................................................................

  - Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ...........................................

  - Địa chỉ giao dịch:..............................................................................................

  - Số điện thoại: ....................................; Fax/email: ...........................................

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................ngày.....................

  - Cơ quan cấp: ....................................................................................................

  Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau:

  1. Các tuyến chạy khảo sát:

  - Tuyến 1 :  từ.........................................  đến.................................................... (Các tuyến khác ghi tương tự)

  2. Phương tiện:

  - Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)

  - Đặc điểm: …………………………………………………………………….

  3. Các cảng, bến đón, trả hành khách

  - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..……………

  - Tuyến 2 ………………………………………………………….………….

  4. Thời gian chạy khảo sát:

  - Tuyến 1 ………………………………………..…………………………….

  - Tuyến 2 ………………………………………………………………………

  5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

                          Đại diện doanh nghiệp

                    (hộ hoặc cá nhân kinh doanh)

                 Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu đơn:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT

              Căn cứ Thông tư số 20 / 2011/TT–BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;

              Căn cứ văn bản số ……/               ngày ……tháng …..năm ….của ………

  …………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.

              Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại …………………….., chúng tôi gồm:

              1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

              ……………………………………………………………………………

  2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan

  ……………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………

  3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua

  ……………………………………………………………………………

  4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách

  ……………………………………………………………………………

  5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát

  ……………………………………………………………………………

  Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện

  (tên phương tiện, số đăng ký)………………chạy khảo sát, kết quả như sau:

  I/ Khảo sát tuyến:

  - Về báo hiệu đường thủy nội địa:…………………………………………

  -Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ……………………………………………………………………………………

  II/ Về phương tiện

  - Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?

  - Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ……………………………………………………………………………………

  Kết luận của Đoàn khảo sát

  ……………………………………………………………………………………

  (Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×