LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.

Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo mẫu(bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

3. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

6. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.

7. Phí và lệ phí:

- Lệ phí  cấp đăng ký, biển số:30.000 đ/lần cấp.

8. Tên mẫu đơn:

- Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời.

9. Yêu cầu thực hiện TTHC:

- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mẫu đơn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:……………...............Số CMND hoặc hộ chiếu......

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp....……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...…………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):…………......Số CMND hoặc hộ chiếu

Ngày cấp:………………………………….....Nơi cấp……………………

Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………...Công suất ...………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….... Trọng lượng……

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

+………………………………………………………………………

+…………………………………………………………………………

+……………………………………………………………………

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                        ……, ngày.....tháng…… năm………      

                                                                                        Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số đăng ký tạm thời:………………………

Cấp ngày……tháng…..năm……….

Cán bộ làm thủ tục                 Trưởng phòng duyệt                Giám đốc Sở GTVT

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:

- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;

- Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.

Trân trọng!
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn