Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được

Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc

Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng)

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu khai báo tạm vắng tạm trú (Phiếu khai báo tạm vắng) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 01) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ bằng tiếng Anh (Power of attorney) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao nộp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (Mẫu số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thư mời họp công ty

Mẫu thư mời họp công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Thư mời họp công ty (Mẫu giấy mời) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu

Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu (Mẫu TK/HC/GTH) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

Mẫu hợp đồng tặng cho Đất đai có điều kiện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả thực hiện dự án (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân

Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng tính mức bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường (trợ cấp) tai nạn lao động (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>