Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại)

Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại) (Phụ lục 39) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định quy định gián tiếp

Mẫu Quyết định quy định gián tiếp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Quyết định quy định gián tiếp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn nghị cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 40) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp

Mẫu Quyết định quy định trực tiếp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Quyết định quy định trực tiếp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại)

Mẫu giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (Cấp lại) (phụ lục 41) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 42) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu công điện

Mẫu công điện

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu công điện theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu gửi

Mẫu phiếu gửi

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu gửi theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cấp lại)

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cấp lại)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (cấp lại) (phụ lục 43) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con (Phụ lục 44) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng mua bán

Mẫu hợp đồng mua bán

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng mua bán theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại cho tổ hợp công ty mẹ - công ty con

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại cho tổ hợp công ty mẹ - công ty con

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại cho tổ hợp công ty mẹ - công ty con (Phụ lục 45) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 46) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 48) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Cấp sửa đổi, bổ sung)

Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Cấp sửa đổi, bổ sung)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Cấp sửa đổi, bổ sung) (Phụ lục 49) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cho thuê tài sản (tư liệu sản xuất)

Mẫu hợp đồng cho thuê tài sản (tư liệu sản xuất)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng cho thuê tài sản (tư liệu sản xuất) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (phụ lục 50) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tô, tàu thủy, máy

Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tô, tàu thủy, máy

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tô, tàu thủy, máy theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 52) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>