Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mẫu số 03) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao

Mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao (Mẫu số 07) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 04) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 05) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn

Mẫu bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn (Mẫu số 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại)

Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại) (Phụ lục 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê diện tích kho, nhà xưởng và các hạng mục khác

Mẫu bảng kê diện tích kho, nhà xưởng và các hạng mục khác

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng kê diện tích kho, nhà xưởng và các hạng mục khác (phụ lục số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị

Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng kê phương tiện, trang thiết bị (phụ lục số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

Mẫu bảng kê dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng kê dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá (phụ lục số 5) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (phụ lục số 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (Phụ lục số 1)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (Phụ lục số 1)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (Phụ lục số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành và thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành và thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành và thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 8) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (phụ lục 9) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho công ty mẹ - công ty con (phụ lục 13) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>