Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b)

Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b)

Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe (Phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11)

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12)

Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu

Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu (phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1)

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công

Mẫu đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4)

Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy cam kết (phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (phụ lục 6) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành

Mẫu giấy chứng nhận lưu hành

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận lưu hành (Phụ lục số 7) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2)

Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a)

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (Mẫu 3a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b)

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4a)

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4c)

Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4c)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo tình hình giao nhận chiến sĩ mới (Mẫu 4c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo sức khỏe chiến sĩ mới sau khám phúc tra và giám sát HIV, ma tuý

Mẫu báo cáo sức khỏe chiến sĩ mới sau khám phúc tra và giám sát HIV, ma tuý

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo sức khỏe chiến sĩ mới sau khám phúc tra và giám sát HIV, ma tuý (mẫu 4d) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/giải trẻ quốc gia (Mẫu số 02) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>