Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu giấy báo tử

Mẫu giấy báo tử

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy báo tử theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp)

Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy mời họp lớp (Thông báo mời họp lớp) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin hồi hương

Mẫu đơn xin hồi hương

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin hồi hương theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Mẫu giấy bán, cho, tặng xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng

Mẫu đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị thử thuốc trên lâm sàng (Phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hồ sơ sản phẩm dành cho nghiên cứu viên đối với vắc xin, sinh phẩm y tế

Mẫu hồ sơ sản phẩm dành cho nghiên cứu viên đối với vắc xin, sinh phẩm y tế

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hồ sơ sản phẩm dành cho nghiên cứu viên đối với vắc xin, sinh phẩm y tế (Phụ lục 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng (Phụ lục 4) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự

Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thu giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự

Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản giao, nhận giấy tờ thi hành án dân sự (Mẫu 2b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Mẫu đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự

Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản tự nguyện thi hành án dân sự (Mẫu 2c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 1a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp (Mẫu 1b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông tin đăng ký thất nghiệp (Mẫu số 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>