Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Luật Minh Gia cung cấp Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính mới nhất để quý khách hàng tham khảo. Nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

……………………
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: .... /QĐ-XPVPHC

MQĐ09/M-Liên 1
…………, ngày …. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

- Căn cứ các Điều ............ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm.........;

- Căn cứ: .............................................................................................

- Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số:………/BB-VPHC do:......... lập hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm …… tại ....

- Căn cứ ..............................................................................................

- Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: …. ngày …. tháng …. năm    của: .........

Tôi là: …………………………….. Chức vụ: ............................  

Đơn vị: .....................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức: .........................................Ngày sinh: .............

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .................................................

Địa chỉ/quốc tịch: ..........................................................................

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): .........Cấp ngày: ......... tại:...........

Đã có hành vi vi phạm hành chính, với hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

......................................................................................................

......................................................................................................

Các tình tiết tăng nặng/hoặc giảm nhẹ đã áp dụng (nếu có): ......

......................................................................................................

......................................................................................................

Các nội dung khác (nếu có):........................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng .... năm ......

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành trong thời hạn …….. ngày kể từ ngày được giao/nhận Quyết định này; phải nộp tiền phạt tại: …………………; quá thời hạn nói trên, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại các Điều 78 và 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân/tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Giao cho ông (bà): ……………. Chức vụ: ...

Đơn vị: ..........................................................................................

Cùng với: ........................................................  tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 1 Điều 3;
- Nơi thu tiền phạt;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm tình huống tư vấn pháp luật về hành chính

Câu hỏi về: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính

- Cho e hỏi một số câu hỏi sau nhekhi có Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nếu có khiếu nại về quyết định đó, thì Cơ quan quản lý cạnh tranh còn có trách nhiệm xem xét đơn khiếu nại đó không? Và Nếu vụ việc bị khởi kiện ra Tòa án hành chính, thì lúc này, Cơ quan quản lý cạnh tranh còn nhiệm vụ gì nữa không? Đến giai đoạn này thì Cơ quan quản lý cạnh tranh đã chấm dứt thẩm  quyền của mình trong việc giải quyết một vụ việc cạnh tranh hay chưa?

Trả lời: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết sau đây:

>> Trình tự khiếu nại quyết định hành chính

Ngoài ra, theo căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 về  trình tự khiếu nại:

"1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.".

Như vậy, trường hợp khiếu nại lần đầu thì người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến cơ quan đã ra quyết định hành chính đó hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp khởi kiện quyết định hành chính tại Tòa, thì người bị kiện có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 57 Luật tố tụng hành chính 2015:

"Người bị kiện có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 55 của Luật này;

2. Được Tòa án thông báo về việc bị kiện;

3. Chứng minh tính đúng đắn, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện;

4. Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện; dừng, khắc phục hành vi hành chính bị khởi kiện".

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Trân trọng