Tuấn Luật sư

Mẫu đơn xin xác nhận mức lương

Công ty Luật Minh Gia cung cấp mẫu đơn xin xác nhận mức lương bao gồm thông tin người đề nghị, mức lương, đơn vị công tác và các vấn đề khác liên quan như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------ab---------

 
ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG
 

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty .....................................................................

Họ & tên: .......................................................................................................

Ngày sinh: .....................................................................................................

Số CMND: 01234567890 cấp ngày: 01/01/2001 Nơi cấp: ...................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ..............................................................................................

Điện thoại nhà riêng:............ ........................Di động: .....................................

Hiện đang công tác tại:  .............. ..................................................................

Địa chỉ công ty: ..............................................................................................

Điện thoại công ty: .........................................................................................

Phòng ban: ....................................................................................................

Hình thức trả lương:         Tiền mặt                            Chuyển khoản

Tháng/Hình thức thu nhập

Tháng .../2015

Tháng .../2015

Tháng .../2015


Lương cơ bản


26.000.000


26.000.000


26.000.000


Phụ cấp cố định:
 

 • PC điện thoại
   

 • PC ăn trưa
   

 • PC thâm niên/ kinh nghiệm
   

 • PC đi lại
   

 • PC ngoại ngữ
   


2.000.000

500000

500000

1000000

………………

………………
 


2000000

500000

500000

1000000

………………

………………
 


2000000

500000

500000

1000000

………………

………………
 

Tổng lương

28.000.000

28.000.000

28.000.000


Khấu trừ thu nhập:
 


………………

………………

………………

………………

………………

………………………………

………………

………………

………………

………………

………………
 


………………

………………

………………

………………

………………

………………

Lương thực lãnh

28.000.000

28.000.000

28.000.000


Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Lý do: ...........................................................................................................................................

                                                                          Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018

        Xác nhận của Công ty                                                            Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)