Biểu mẫu Thủ tục về Thuế

 • Mẫu cam kết về địa chỉ kinh doanh khi phát hành hóa đơn

  • 28/12/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu cam kết về địa chỉ kinh doanh khi phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng được hướng dẫn chi tiết như sau:

  Mẫu: Cam kết                            
   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
  CAM KẾT

   
   
  Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
   
  Tên người nộp thuế: .................................................................................................

  Mã số thuế: ...............................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ...........................................................

  Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)...............................................

  Số điện thoại liên hệ:

  + Cố định: .................................................................................................................

  + Di động: ................................................................................................................

  Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)............................................

  Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ...................................................................................................................................

  Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

  Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
   

   
   

                               Ngày .......tháng …....năm …....

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

    Hotline: 1900.6169